پیشنهاد یا انتقاد سازنده بکن جایزه ببر!

در فرم زیر پیشنهاد و یا انتقادات سازنده خود را اعلام کنید تا ما علاوه بر بررسی و رفع مورد به بهترین پیشنهادات و انتقادات تاثیر گذار در روند کاری مجتمع صنعتی خان‌نشین به پاس همکاری شما جایزه‌ای تقدیم کنیم

فرم پیشنهاد و انتقادات جایزه دار